Dienstverleningsdocument

Ons kantoor is gespecialiseerd in luchtvaartverzekeringen voor particulieren, het midden- en kleinbedrijf en vrije beroepsbeoefenaren. Door middel van dit document informeren wij u over onze werkwijze en diensten, waarin u en uw persoonlijke wensen centraal staan.

A. Wie zijn wij
CMCMA Marine & Aviation
Postadres: Oostervoortseweg 3c 9304TT Lieveren
Bezoekadres: Emoeweg 16, 8218 PC Lelystad-Airport
Tel : 06-53183162
Internet adres: www.cmcma.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten. Buiten de openingstijden kunt u een SMS/iMessage/WhattsApp  sturen voor dringende zaken. Als u ons via texting een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), verzoeken wij u deze ook te bevestigen per e-mail (info@cmcma.nl).

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12002275. www.afm.nl
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 200.04039. www.kifid.nl
Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 039058678. www.kvk.nl

B. Onze relatie met aanbieders (verzekeringmaatschappijen, banken enz.)
Wij zijn een ongebonden bemiddelaar. Dat wil het volgende zeggen:

1. Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting of binding hebben naar derden om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

2. Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

3. Selectie van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie en voor hypotheken de rente onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt en omgaat met uw belangen. Daarom werken wij met een beperkt aantal banken, verzekeraars en financiers samen. Op uw verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders wij samenwerken.

C. Onze (gebruikelijke) dienstverlening
Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van luchtvaartverzekeringen als volgt van dienst.
Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant. Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant de wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken.
Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.
Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld in geval van overlijden of schade. Ook in deze situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.
Wij verlenen nazorg. Dat betekent dat wij de klant tijdens de looptijd van het financiële product informeren over wezenlijke wijzigingen, voor zover deze informatie redelijkerwijs relevant is voor de klant en van invloed kan zijn op het product dat de klant via CMCMA heeft afgesloten.

Ons kantoor heeft vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in de volgende producten.
1. Schadeverzekeringen Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoedt krijgen die u lijdt in het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis, etc. U kunt hierbij denken aan een luchtvaartverzekering, ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering, een inboedelverzekering, een opstalverzekering, etc.
2. Levensverzekeringen, hypotheken, sparen, financiële planning, pensioenregelingen en beleggingen maken GEEN deel uit van onze diensten.

D. Hoe worden wij beloond
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij namelijk bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, computers enzovoort. Daarnaast brengen sommige aanbieders kosten bij ons in rekening bijvoorbeeld voor het opstellen van een offerte. Uw kosten voor onze dienstverlening kunnen een onderdeel zijn van de prijs van het product (vergoeding via de premie in de vorm van provisie), een vergoeding per uur of een vast tarief (vergoeding via een declaratie) of een combinatie daarvan.

E. Wat verwachten wij van u
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is een schade niet of niet geheel te vergoeden. Hiervoor zijn wij dan niet aansprakelijk te stellen.
Hebt u elders luchtvaartverzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij hiervan op de hoogte gebracht worden. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
Wij onderhouden voor u alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

F. Betalen van de premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Bij CMCMA  Marine & Aviation kunt u kiezen de premie aan ons te voldoen of de premie rechtstreeks door de verzekeraar te laten incasseren.

1. Incasso door verzekeraar of door CMCMA  Marine & Aviation

U kunt ons of de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro of nota. Premies worden in principe per jaar betaald.
In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te voldoen.
Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
2. Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

H. Klachten
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij (de onafhankelijke)Kifid, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; Postbus 93257 2509 AG Den Haag, Telefoonnummer: 0900-3552248 / www.kifid.nl
U kunt zich tevens wenden tot de burgerlijke rechter.